max-width

#main {
  max-width: 600px;
  margin: 0 auto; 
}
<div id="main">

با استفاده از max-width به جای width در این حالت، مرورگرهای با اندازه ی کوچک، بهتر می‌توانند عمل کنند. این مساله وقتی مهم تر می‌شود که می‌خواهید یک سایت بر روی موبایل هم به خوبی کار کند. برای درک بهتر این موضوع، همین صفحه را تغییر اندازه دهید!

به هر حال، max-width در بیشتر مرورگرهای امروزی پشتیبانی می‌شود از جمله IE7 به بعد! پس برای استفاده از آن نباید نگران باشید.

</div>
  • Creative Commons License